SeHTF
Chào mừng các bạn ghé thăm Se 2nt
Để dễ dàng trong việc tham khảo ý kiến mọi người thì các bạn cần đọc thông tin về nội quy cũng như là phải có một tài khoản cá nhân trên 4rum. Mong rằng sau một ngày làm việc căng thẳng thì Se2nt sẽ là điểm đến cho các bạn cùng giải toả stress nhé.
Nếu các bạn có vấn đề gì có thể liên hệ qua Yahoo : anhlinh01678914801 và TV để được tư vấn và hỗ trợ.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Top posting users this month

Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 58 người, vào ngày Wed Aug 02, 2017 7:50 pm

Phần mềm Trung Hieu Auto-Update for Bkav

Go down

03082010

Bài gửi 

Phần mềm Trung Hieu Auto-Update for Bkav
Ph?n m?m Trung Hieu Auto-Update for Bkav


* Gi?i thi?u:

Ch?c h?n ??i v?i m?i ng??i, khi nh?c t?i ph?n m?m anti-virus c?a Vi?t Nam thì t?t c? ??u ngh? ngay t?i Bkav_m?t s?n ph?m "th??ng hi?u" n?i ti?ng nh?t trong l?nh v?c di?t virus c?a ng??i Vi?t. Ph?n m?m này có nh?ng ?i?m m?nh ??c thù riêng, dùng ph?i h?p v?i ph?n m?m c?a n??c ngoài s? ??m b?o an toàn m?nh m? cho máy tính c?a b?n. V?i s? c?p nh?t th??ng xuyên hi?n nay, Bkav có th? tiêu di?t nhanh chóng nhi?u lo?i virus nguy hi?m, ??c bi?t là nh?ng lo?i lây lan m?nh và ph? bi?n trong môi tr??ng máy tính t?i Vi?t Nam...
Song, ?ó có ph?i là t?t c? nh?ng ?i?u b?n c?n t? ph?n m?m Bkav? Ch?c ch?n m?i ng??i dùng Bkav Home mi?n phí ??u nh?n th?y 1 ?i?m b?t ti?n, ?ó là Bkav c?a h? không th? t? c?p nh?t nh? các ph?n m?m di?t virus khác ???c (hay không nh?... Bkav Pro có tính phí), dù Bkav Home có m?c "Live Update" rõ ràng, nh?ng ph?n ?ó ch? có tác d?ng..."làm c?nh" mà thôi.
V?y nh?ng ng??i dùng Bkav Home ph?i làm gì m?i khi mu?n có b?n Bkav m?i? T?t c? ph?i c?p nh?t "th? công" b?ng cách truy c?p website c?a Bkav, ?i vào vài links lòng vòng khác tr??c khi có th? t?i Bkav v? máy... Chính ?i?u này gây ra s? kém thu?n ti?n khi dùng Bkav, nh?t là v?i nh?ng ai hay quên, b?n nhi?u vi?c... nên h? không th? c?p nh?t ??nh k? ???c. Ch?a k? 1 b? ph?n ng??i dùng còn không bi?t cách c?p nh?t th? nào, hay c?m th?y khó kh?n khi th?c hi?n nh?ng thao tác này...
Và ph?n m?m Trung Hieu Auto-Update for Bkav ra ??i là ?? gi?i quy?t hoàn toàn v?n ?? "c?p nh?t th? công" này, v?i c? ch? ki?m tra và t?i phiên b?n Bkav m?i v? máy tính m?t cách hoàn toàn t? ??ng theo ??nh k?.
Giao di?n ch??ng trình b?ng ti?ng Vi?t, r?t d? s? d?ng, tùy bi?n v?i yêu c?u c?a ng??i dùng trong vi?c thao tác, th?c hi?n các ch?c n?ng khác nhau...
?i?m n?i b?t nh?t c?a Trung Hieu Auto-Update for Bkav chính là kh? n?ng phân tích và x? lý r?t thông minh, linh ho?t ?? có th? xác ??nh chính xác phiên b?n Bkav m?i t?i server c?a Bkav và t?i v? cho b?n.
?ây chính là s? khác bi?t c?a th? h? phiên b?n 2.x ?ã ???c thi?t k? và phát tri?n hoàn toàn m?i, v?i 1 c? ch? ho?t ??ng mang l?i hi?u qu? n?i b?t.
H?n n?a, Trung Hieu Auto-Update for Bkav là ph?n m?m ??u tiên sáng t?o ra kh? n?ng làm vi?c k?t n?i t?i c? s? d? li?u tr?c tuy?n, ?? t? ?ó có th? thích ?ng nhanh v?i nh?ng thay ??i c?a th?c t?.
Bên c?nh ?ó, ph?n m?m này còn có c? ch? t? ??ng ki?m tra phiên b?n nâng c?p m?i, ?? có th? ??a ra thông báo cho ng??i dùng và download v? máy ngay khi Trung Hieu Auto-Update for Bkav có phiên b?n m?i h?n.
Ngoài ra, Trung Hieu Auto-Update for Bkav còn th? hi?n ?u ?i?m ? kh? n?ng ki?m soát c?u hình ho?t ??ng m?t cách m?nh m?, có th? t? s?a ch?a và khôi ph?c l?i c?u hình c?a ch??ng trình khi c?n thi?t, do v?y, ch??ng trình luôn ??m b?o tính ?n ??nh và hi?u qu? khi làm vi?c.
Ph?n m?m này t??ng thích v?i h? ?i?u hành Windows XP và các h? ?i?u hành m?i h?n XP (Longhorn, Vista...).
Có th? nói, Trung Hieu Auto-Update for Bkav là ?ng d?ng thích h?p nh?t giúp b?n gi?i quy?t hoàn toàn v?n ?? v? c?p nh?t ??nh k? các phiên b?n Bkav m?i, làm t?ng c??ng kh? n?ng b?o v?, ch?ng l?i nh?ng lo?i virus nguy hi?m cho máy tính c?a b?n.

L?u ý:
1. Ph?n m?m này hoàn toàn h?p pháp và công khai, không vi ph?m b?t c? 1 ?i?u lu?t nào theo quy ??nh, do v?y m?i ng??i có th? s? d?ng tho?i mái tuân theo [You must be registered and logged in to see this link.] c?a Trung Hieu Software.
2. Khi ch?y Trung Hieu Auto-Update for Bkav l?n ??u tiên, 1 s? ch??ng trình security trong máy c?a b?n (nh? Kaspersky ch?ng h?n) có th? c?nh báo nh?m r?ng ?ây là...trojan. T?i sao l?i có s? nh?m l?n này?
Tr??c h?t, tôi xin nh?c l?i quan ?i?m, các ph?n m?m c?a tôi luôn luôn an toàn, ??m b?o ch?t l??ng và ???c ??ng t?i chính th?c t?i website s?n ph?m này (http://trunghieusoftware.t35.com) và website cá nhân (http://nguyentrunghieu.t35.com); do v?y, n?u b?n download và s? d?ng các s?n ph?m Trung Hieu Software theo nh?ng ngu?n khác (nh?ng websites trên m?ng, USB b?n bè, ??a CD-ROM...) thì tôi không th? kh?ng ??nh ?i?u gì... (Chi ti?t xin xem ph?n [You must be registered and logged in to see this link.])
Th? 2, tr??ng h?p b?n download b?n cài Trung Hieu Auto-Update for Bkav t?i website chính th?c, nh?ng khi ch?y l?n ??u v?n th?y thông báo nh?m là trojan vì: b?n ch?t trojan là ph?n m?m "th? hi?n" r?ng nó s?ch, ko t? mình gây h?i cho máy tính, song l?i ti?n hành download "ng?m" các lo?i virus nguy hi?m khác v? máy ?? kích ho?t... => ch??ng trình security ?ã phán ?oán nh?m c? ch? c?a Trung Hieu Auto-Update for Bkav vì khi scan thì ph?n m?m này an toàn, nh?ng khi ho?t ??ng thì ti?n hành k?t n?i m?ng và down file .exe v? máy (chính là file Bkav.exe); ?ây chính là lý do cho s? c?nh báo nh?m trojan c?a ch??ng trình security trong máy b?n (Kaspersky là ?i?n hình). B?n ch? c?n vào ch??ng trình security, ??t l?i settings cho Trung Hieu Auto-Update for Bkav là ch? ?? tin t??ng (Trust), và cho phép k?t n?i m?ng (Allow), nh? v?y m?i v?n ?? th?c m?c ??u ???c gi?i quy?t 1 cách ??n gi?n.

* Download:
- Trung Hieu Auto-Update for Bkav version 2.3 :
[You must be registered and logged in to see this link.]


?? download, b?n click chu?t ph?i vào hình "Start Download" ? trên, ch?n "Save Target As..." (v?i Internet Explorer) ho?c "Save Link As..." (v?i Firefox)... tùy theo lo?i trình duy?t b?n ?ang dùng, ?? l?u file cài ??t lên máy. N?u b?n click chu?t trái tr?c ti?p vào "Start Download" thì b?n hãy ch?n "Save" (ho?c "Save File...") ?? l?u ch? không ch?n Run.* M?t s? hình ?nh:


Giao di?n chính c?a ch??ng trình _ n?i b?n có th? thao tác t?t c? các ch?c n?ng thông qua nút l?nh và Menu:
C?a s? cài ??t _ n?i b?n thi?t l?p c?u hình ho?t ??ng c?a ch??ng trình:
Menu truy c?p nhanh r?t ti?n l?i _ ch? c?n 1 click chu?t ph?i vào bi?u t??ng ch??ng trình ? khay h? th?ng là b?n có th? th?c hi?n t?t c? các yêu c?u s? d?ng:
Thông tin v? l?n c?p nh?t Bkav g?n nh?t _ b?t c? khi nào b?n c?ng có th? ki?m tra :
* L?ch s? phát tri?n:

* Version 2.3: - Thay ??i, m? r?ng thêm host d? tr?, t?ng c??ng kh? n?ng t? ??ng chuy?n host thông minh.
- B? sung c? ch? c?p nh?t m? r?ng, ?? gi?i quy?t hi?n t??ng server Bkav b? l?i khi t?i v?.
- Kh?c ph?c m?t l?i nh? trong quá trình cài ??t.

* Version 2.1: - ?i?u ch?nh ch? ?? thông báo l?i khi máy tính không có k?t n?i m?ng, ?? t? ?ó b?ng báo l?i ch? xu?t hi?n theo ??nh k? th?i gian mà user ?ã thi?t l?p, không hi?n ra liên t?c nh? tr??c ?ây. Do v?y, ng??i dùng có th? tho?i mái s? d?ng Trung Hieu Auto-Update for Bkav, và không c?n thoát ch??ng trình khi máy tính không n?i m?ng.
- Thay ??i, b? sung host d? tr?, t? ?ó nâng c?p c? ch? chuy?n host thông minh tr? nên hi?u qu? và linh ho?t h?n n?a, gi?m thi?u nh?ng s? c? do host tr?c tr?c.
- Nâng c?p ch? ?? mã hóa ??c bi?t t? host c? s? d? li?u, làm t?ng tính b?o m?t và ??m b?o an toàn cho h? th?ng.
- Nâng c?p c? ch? dò quét phiên b?n Bkav m?i t?i server c?a Bkav, ti?p t?c nâng cao hi?u qu? ho?t ??ng c?a Trung Hieu Auto-Update for Bkav.

* Version 2.0: Thay ??i toàn di?n v? c? ch? ho?t ??ng, c?u hình và giao di?n ch??ng trình.
- K?t n?i c? s? d? li?u tr?c tuy?n, t? ?ó t? ??ng quét và tìm phiên b?n Bkav t?i server c?a Bkav.
- Ch??ng trình ch?y nhanh và hi?u qu? h?n tr??c, v?i kh? n?ng ki?m tra c?p nh?t theo t?ng gi? ho?c t?ng ngày (tùy thu?c s? l?a ch?n c?a user).
- B? sung c? ch? chuy?n host thông minh, có kh? n?ng t? ??ng dò tìm và thay ??i host n?u quá trình c?p nh?t g?p l?i vì host tr?c tr?c.
- T?ng c??ng kh? n?ng trao ??i thông tin tr?c ti?p t? tác gi? ??n ng??i dùng.
- B? sung tính n?ng t? ??ng Reset ?? ch??ng trình có th? ???c kh?i t?o l?i nh? m?c ??nh b?t k? khi nào user mu?n.
- Cho phép tùy bi?n linh ??ng host d? li?u, nh?m ?áp ?ng t?i ?a t?t c? m?i users.
- B? sung s? h? tr? thông tin cho ng??i dùng không truy c?p ???c trang ch? c?a Trung Hieu Software, thông qua Blog Trung Hieu Software t?i ??a ch? [You must be registered and logged in to see this link.]
- Nâng c?p c? ch? download và kích ho?t file Bkav t?i v?, t?o ra s? thu?n ti?n và ch? ??ng m?nh m? h?n tr??c, ng??i dùng s? th?y ti?n l?i h?n r?t nhi?u.
- Phát hi?n kh? n?ng ki?m tra s? nâng c?p c?a ch??ng trình, t? ?ó có ph??ng th?c thích h?p h? tr? user d? dàng t?i v?.
- Nâng c?p giao di?n ch??ng trình chi ti?t và ?a n?ng h?n, thích h?p c? v?i nh?ng tr??ng h?p thay ??i skin c?a Windows.
- Quá trình cài ??t d? dàng h?n tr??c, v?i file cài ??t ???c thi?t k? rõ ràng, sáng s?a nh?m h? tr? user t?i ?a khi th?c hi?n.

* Version 1.0: - T? ??ng ki?m tra, phân tích và x? lý thông tin trên host, t? ?ó download phiên b?n Bkav m?i v? máy.
- Ki?m tra các thành ph?n c?u hình ho?t ??ng c?a ch??ng trình, n?u có l?i thì có th? t? s?a ch?a và khôi ph?c l?i.
- Có ch? ?? t? ??ng ki?m tra phiên b?n nâng c?p m?i và thông báo cho ng??i s? d?ng.

* H??ng d?n s? d?ng:

B?n hãy click Play ?? xem video h??ng d?n cách cài ??t và s? d?ng Trung Hieu Auto-Update for Bkav d??i ?ây:


N?u b?n mu?n t?i b?n video này v?i ch?t l??ng cao v? máy ?? xem offline thì b?n hãy click vào links d??i ?ây:
- File .wmv dung l??ng 16.82 MB: [You must be registered and logged in to see this link.]
- N?u link ? trên có l?i thì b?n hãy dùng link này: (file .wmv ? trên ???c nén d??i d?ng .RAR, b?n c?n dùng WinRAR gi?i nén tr??c khi xem _ click chu?t ph?i vào link, ch?n "Save Target As..." ho?c paste link vào ch??ng trình h? tr? download ?? t?i _ Direct Link _ 10.6 MB): [You must be registered and logged in to see this link.]

* Nh?ng câu h?i th??ng g?p (FAQ):

H?i: T?i sao trong quá trình cài ??t Trung Hieu Auto-Update for Bkav ? máy tôi c? báo l?i? Ho?c n?u không báo l?i khi cài (cài ??t thành công) thì khi ch?y, các tính n?ng không gi?ng nh? ?ã gi?i thi?u trên website chính th?c c?a Trung Hieu Auto-Update for Bkav (http://trunghieusoftware.t35.com)?
Tr? l?i:
B?n có th? có b? cài ??t ch??ng trình Trung Hieu Auto-Update theo nhi?u ngu?n khác nhau (qua USB b?n bè, qua ??a CD, qua website nào ?ó trên m?ng...). Do v?y, tôi không ??m b?o v? nh?ng b? cài ?ó là ??y ??, chính xác và an toàn, vì có th? 1 s? thành ph?n c?a b? cài ?ã b? thay ??i, rút b?t, hay b? cài ?ã l?u trú qua máy tính b? virus khi?n cho nh?ng files thành ph?n b? nhi?m và ho?t ??ng không nh? bình th??ng...
Xin ???c nh?c l?i 1 l?n n?a: B? cài ??t CHÍNH TH?C, AN TOÀN, ??Y ?? và CHÍNH XÁC nh?t c?a ph?n m?m Trung Hieu Auto-Update for Bkav ch? ???c cung c?p t?i 2 ??a ch? sau ?ây:
- Website chính th?c c?a ph?n m?m này: [You must be registered and logged in to see this link.]
- Website cá nhân c?a tác gi? Nguy?n Trung Hi?u (chuyên m?c Download): [You must be registered and logged in to see this link.]

H?i: Tôi mu?n copy ph?n m?m Trung Hieu Auto-Update for Bkav cho b?n tôi dùng thì tôi ph?i copy nh?ng files gì?
Tr? l?i:
?? copy Trung Hieu Auto-Update for Bkav sang máy tính khác r?t ??n gi?n: B?n ch? c?n copy file nén .EXE cài ??t c?a ch??ng trình (file "Trung Hieu Auto-Update for Bkav version 2.3 Installer.exe") r?i mang sang máy kia, click ?úp ?? gi?i nén và ch?y file Install ?? cài là xong!
L?u ý: Nhi?u tr??ng h?p hay m?c l?i khi ng??i dùng có ít kinh nghi?m v? máy tính, nên ?ã th?c hi?n copy Trung Hieu Auto-Update for Bkav sang máy khác b?ng cách...copy 1 file "Trung Hieu Auto-Update for Bkav" duy nh?t trên desktop! N?u làm v?y thì ch??ng trình s? báo l?i vì không có các files c?t lõi ?? làm vi?c! Do ?ó, b?n có th? h??ng d?n cho b?n bè mình mu?n cài ??t ph?n m?m này, ??n gi?n b?ng cách truy c?p vào trang h? tr? tr?c tuy?n [You must be registered and logged in to see this link.] T?i ?ây có ??y ?? h??ng d?n c? th? và chi ti?t c?ng nh? luôn ??ng t?i b?n cài Trung Hieu Auto-Update for Bkav chính th?c và m?i nh?t!

H?i: T?i sao trong quá trình cài ??t và lúc ch?y Trung Hieu Auto-Update for Bkav l?n ??u tiên, ch??ng trình security c?a tôi liên t?c hi?n lên b?ng xác nh?n?
Tr? l?i:
Tùy thu?c b?n s? d?ng ch??ng trình Security nào mà s? l?n b?ng xác nh?n hi?n lên nhi?u hay ít... ??c bi?t ? nh?ng ch??ng trình Security b?o m?t cao thì thì b?n s? th?y b?ng xác nh?n xu?t hi?n khá liên t?c... ?ó là vì, c? ch? c?a Trung Hieu Auto-Update for Bkav là th??ng trú trên h? th?ng và k?t n?i m?ng ?? ho?t ??ng, do v?y trong quá trình cài ??t, b?n có th? g?p ph?i b?ng xác nh?n "có ??ng ý cho phép ch??ng trình này n?p lúc kh?i ??ng hay không", c?ng nh? b?ng xác nh?n "cho phép Trung hieu Auto-Update for Bkav k?t n?i m?ng không"... B?n c?n l?a ch?n chính xác b?ng cách click vào Allow (ho?c th?c hi?n 1 thao tác nào ?ó ?? th? hi?n s? cho phép c?a mình _ tùy thu?c lo?i ch??ng trình security c?a b?n), ?? Trung Hieu Auto-Update for Bkav phát huy t?i ?a kh? n?ng ho?t ??ng. N?u b?n click nh?m vào "không cho phép" (Deny hay Block...) thì ch??ng trình s? b? h?n ch? d?n t?i nh?ng thông báo l?i sau này.

H?i: Sau khi cài, tôi ch?y Trung Hieu Auto-Update for Bkav l?n ??u tiên thì th?y ch??ng trình Security hi?n lên b?ng h?i, tôi ?ã ch?n Allow ?? cho phép k?t n?i m?ng r?i, mà sau ?ó 1 lúc l?i có b?ng báo l?i "Không k?t n?i t?i host c?a Trung Hieu Software ???c", th? là sao?
Tr? l?i:
?i?u này x?y ra h?u nh? là do b?n click Allow quá ch?m, nên m?c dù b?n ??ng ý cho phép k?t n?i net thì trong kho?ng th?i gian ch??ng trình Security ch? ??i l?nh c?a b?n, nó v?n khóa k?t n?i c?a Trung Hieu Auto-Update for Bkav cho t?i khi b?n Allow... Mà sau 1 kho?ng th?i gian "time out" nh?t ??nh không k?t n?i net ???c, ch??ng trình s? ??a ra thông báo l?i, do v?y cách gi?i quy?t ??n gi?n là b?n ch? ??ng kích ho?t l?i tính n?ng c?a Trung Hieu Auto-Update for Bkav (b?ng cách click nút "C?p nh?t Bkav...") xem ch??ng trình ho?t ??ng bình th??ng ch?a là ???c.
Ngoài ra, c?ng có th? k? ??n nh?ng l?i khác ???c li?t kê ? b?ng báo l?i hi?n ra, b?n theo dõi và kh?c ph?c theo nh?ng h??ng gi?i quy?t ???c ??a ra.

H?i: T?i sao trong quá trình s? d?ng, tôi b?m vào "Xem thông tin l?n c?p nh?t g?n nh?t" thì th?y thông báo là ?ã t?i v? phiên b?n Bkav m?i, song khi ch?y Bkav ? máy thì l?i th?y ?ó là phiên b?n c? h?n?
Tr? l?i:
?ây là tr??ng h?p do thao tác phía ng??i dùng không chu?n nên m?i có hi?n t??ng này. Khi b?n th?y thông báo là ?ã t?i v? Bkav m?i, ?i?u ?ó có ngh?a quá trình download Bkav ?ã hoàn t?t; K? ti?p quá trình này, Trung Hieu Auto-Update for Bkav s? t? ??ng kích ho?t file Bkav m?i t?i v? ?? c?p nh?t cho b?n. Song, ngay sau khi th?y dòng tr?ng thái ch??ng trình báo "th??ng trú trên h? th?ng", 1 s? ng??i dùng quá..."s?t ru?t" và "nhanh tay" click ?úp file Bkav trên desktop ?? xem Bkav ?ã ???c c?p nh?t ch?a, ?i?u này khi?n quá trình t? ??ng kích ho?t k? ti?p c?a Trung Hieu Auto-Update for Bkav b? ?nh h??ng, và làm gián ?o?n s? c?p nh?t. Ngoài ra, c?ng có th? do ng??i dùng t?t máy (hay m?t ?i?n) ?úng th?i ?i?m t? ??ng kích ho?t... (n?u ch??ng trình ?ang download thì s? có thông báo ??a ra ?? xác nh?n thao tác ?óng c?a user)
Tóm l?i, ?ây là hi?n t??ng x?y ra khi quá trình t? ??ng kích ho?t file Bkav v?a t?i v? b? gián ?o?n do thao tác c?a ng??i dùng (quá trình này trung bình kho?ng 2 => 3 giây, tùy thu?c c?u hình PC user nhanh hay ch?m, ?ang ch?y nhi?u ch??ng trình hay ít...)
Sau ?ó, n?u ng??i dùng b?m l?i nút "C?p nh?t Bkav..." thì s? th?y thông báo r?ng b?n ?ang có phiên b?n Bkav m?i nh?t r?i, vì thông tin c?p nh?t ?ã ???c l?u l?i, và ch??ng trình không ti?n hành update l?i n?a...
? th? h? phiên b?n 2.x, cách kh?c ph?c hi?n t??ng này h?t s?c ??n gi?n: t?i giao di?n chính c?a ch??ng trình, b?n click vào menu "Tuy chon" => "Reset chuong trinh" (Ctrl R) => Xác nh?n Yes ? b?ng hi?n ra.
Sau ?ó, toàn b? ch??ng trình s? ???c kh?i t?o l?i nh? ban ??u và b?n s? ???c c?p nh?t b?n Bkav m?i nh?t m?t cách hoàn toàn t? ??ng và nhanh chóng.

H?i: T? khi dùng Trung Hieu Auto-Update for Bkav, c? theo ??nh k? là tôi l?i th?y Bkav t? ??ng hi?n ra trên màn hình, nh? v?y có gì khác th??ng không?
Tr? l?i:
?i?u ?ó là hoàn toàn bình th??ng, vì m?i khi t?i ??nh k? c?p nh?t mà b?n thi?t l?p (ví d?: 7 ngày/l?n), ch??ng trình s? ki?m tra và n?u th?y có b?n Bkav m?i thì s? t?i v? máy, sau ?ó t? kích ho?t b?n Bkav m?i này ?? th?c hi?n cài ??t luôn... Do v?y, theo ??nh k? thi?t l?p thì có th? b?n s? th?y Bkav m?i t? ??ng xu?t hi?n, ??n gi?n là b?n ch? c?n ?óng nó l?i và ti?p t?c dùng máy. Chi ti?t h?n, b?n có th? xem ph?n H??ng d?n s? d?ng c?a ph?n m?m (Menu "Tro giup" => "Huong dan su dung" hay t? h?p phím "Ctrl H").

H?i: T?i sao khi tôi click nhi?u l?n nút "C?p nh?t Bkav..." trong 1 kho?ng th?i gian ng?n thì có th? th?y b?ng báo l?i "Không th? k?t n?i t?i host" xu?t hi?n?
Tr? l?i:
N?u b?n thao tác nh? v?y, t?c là b?n liên t?c yêu c?u ch??ng trình k?t n?i host, l?y thông tin v? máy ?? x? lý... ?i?u này có th? gây ?nh h??ng t?i b?ng thông c?a server, và t? server ch?a host c?a Trung Hieu Software có c? ch? t? ch?i ?? ??m b?o l?u l??ng b?ng thông và các users khác c?ng có th? s? d?ng ???c mà không b? ?nh h??ng... (có th? coi ?ây là 1 hình th?c ch?ng t?n công DDos c?a server). Trong th?c t? s? d?ng, m?i thao tác ??u ???c ch??ng trình t? ??ng th?c hi?n, do v?y ch? khi c?n thi?t b?n m?i ph?i ch? ??ng click, và m?i l?n thì c?ng ch? c?n click 1 cái là ??.

H?i: Thi?t l?p cài ??t ho?t ??ng cho Trung Hieu Auto-Update for Bkav nh? th? nào là t?t nh?t?
Tr? l?i:
Thi?t l?p nh? m?c ??nh c?a ch??ng trình giúp cho Trung Hieu Auto-Update for Bkav ho?t ??ng t?i ?u, do v?y, n?u không có yêu c?u gì ??c bi?t thì b?n nên ?? nh?ng thi?t l?p nh? m?c ??nh là ???c. (B?n có th? b? tick kh?i ô "Hi?n th? giao di?n chính..." trong ph?n Cài ??t ?? "?? công" click thu nh? m?i l?n b?t máy

H?i: Làm ?n h??ng d?n tôi cách thi?t l?p cài ??t ?? ch??ng trình ho?t ??ng nh? m?c ??nh?
Tr? l?i:
T?i giao di?n chính c?a Trung Hieu Auto-Update for Bkav, b?n vào ph?n menu "Tuy chon" => "Cai dat" (ho?c dùng t? h?p phím Ctrl C, ho?c l?a ch?n t? Menu truy c?p nhanh khi click chu?t ph?i vào bi?u t??ng ch??ng trình ? khay h? th?ng). Khi b?ng Cài ??t hi?n ra, b?n click vào nút "M?c ??nh", sau ?ó click vào nút "Th?c hi?n" ?? hoàn thành! Xin hãy l?u ý ch? này, vì n?u b?n ch? click "M?c ??nh" xong r?i ?óng luôn b?ng Cài ??t (click X ho?c nút "Thoát") thì thi?t l?p ?ó ch?a ???c l?u l?i.
Thi?t l?p ch? ???c l?u sau khi b?n click nút "Th?c hi?n"!

H?i: S? khác nhau gi?a l?nh "Reset chuong trinh" ? menu Tuy chon v?i nút "M?c ??nh" ? b?ng Cài ??t là nh? th? nào? Không ph?i ?ây ??u là nh?ng thao tác ?? ch??ng trình chuy?n v? tr?ng thái nh? m?c ??nh ban ??u hay sao?
Tr? l?i:
2 thao tác này có s? khác bi?t, dù chúng ??u có m?c ?ích là kh?i t?o l?i các thi?t l?p v? m?c ??nh ban ??u (nh? tôi ?ã ?? ra): l?nh "Reset chuong trinh" ?? kh?i t?o l?i toàn b? ch??ng trình, bao g?m các cài ??t, các thông s? ho?t ??ng, tr?ng thái... tóm l?i, l?nh này s? làm cho Trung Hieu Auto-Update for Bkav ? máy b?n tr? v? nh? lúc v?a m?i install xong. Còn nút "M?c ??nh" ? b?ng Cài ??t thì ch? ??a ra các giá tr? nh? m?c ??nh ban ??u cho riêng ph?n Cài ??t ho?t ??ng c?a ch??ng trình mà thôi.

H?i: Khi tôi thi?t l?p Trung Hieu Auto-Update for Bkav không ch?y lúc kh?i ??ng máy tính, thì m?i l?n g?i ch??ng trình này ra, luôn có 1 b?ng nh?c nh? xu?t hi?n, v?y là sao?
Tr? l?i:
Do c? ch? ho?t ??ng gi?ng nh? 1 ch??ng trình th??ng trú, ??ng th?i t? ??ng ki?m tra và c?p nh?t nên Trung Hieu Auto-Update for Bkav c?n ???c n?p khi kh?i ??ng ?? ??m b?o ho?t ??ng hi?u qu?. Ph?n cài ??t ?? user t?t kh? n?ng này, ch? dùng trong tr??ng h?p user không s? d?ng Trung Hieu Auto-Update for Bkav (ho?c PC) trong 1 th?i gian dài nên m?i t?t ?i theo yêu c?u ??c bi?t riêng mà thôi. Còn khi ?ã cài ??t và có ý ??nh dùng ph?n m?m này, ch?c ch?n không ai mu?n t?t ch?c n?ng n?p lúc kh?i ??ng ?ó ?i c? (vì khi mu?n dùng, user l?i ph?i kích ho?t ch??ng trình ?? ch?y... nh? v?y thì h? t? truy c?p website c?a Bkav và "c?p nh?t th? công" nh? tr??c ?ây còn h?n?)

H?i: Nh?ng khi ch??ng trình ??a ra thông báo l?i không k?t n?i t?i host c?a Trung Hieu Software ???c, tôi ?ã ki?m tra và th?y r?ng không ph?i l?i t? phía tôi (m?ng ch?p ch?n, máy l?i...) mà là l?i t? host c?a Trung Hieu Software, nh? v?y có cách gì ?? h?n ch? l?i này không?
Tr? l?i:
? th? h? phiên b?n 2.x, Trung Hieu Auto-Update for Bkav có c? ch? t? ??ng chuy?n host thông minh, v?i c? ch? này, ch??ng trình s? t? tìm và chuy?n sang host m?i có th? làm vi?c ???c. Trong tr??ng h?p ??c bi?t, khi mà c? ch? chuy?n host thông minh này c?ng không th? giúp ???c b?n, thì b?n hãy th?c hi?n l?n l??t các thao tác sau ?ây:
1. B?n truy c?p trang ch? Website c?a Trung Hieu Software: [You must be registered and logged in to see this link.] (ho?c [You must be registered and logged in to see this link.] ?? theo dõi b?n tin c?p nh?t và làm theo h??ng d?n kh?c ph?c (n?u có).
2. N?u b?n không th?y có b?n tin c?p nh?t h??ng d?n nào, thì b?n hãy liên h? tr?c ti?p v?i tôi theo email [You must be registered and logged in to see this link.], tôi s? ch? cho b?n cách gi?i quy?t ??n gi?n và d? dàng nh?t.
??c bi?t ? th? h? phiên b?n 2.x, tôi ?ã thi?t k? 1 tính n?ng c?a ch??ng trình cho phép ng??i dùng có th? tùy bi?n host m?t cách linh ??ng và ti?n l?i nh?t có th?, do v?y, b?n ch? c?n làm theo nh?ng h??ng d?n c?a tôi là s? nhanh chóng x? lý ???c v?n ?? này.

H?i: T?i sao Trung Hieu Auto-Update for Bkav không h? tr? ki?u k?t n?i internet thông qua proxy?
Tr? l?i:
Vi?c h? tr? proxy trong soft tôi là ?i?u r?t ??n gi?n, song:
Ki?u k?t n?i internet thông qua proxy ???c dùng trong nh?ng m?ng intranet ph? bi?n t?i các c? quan, doanh nghi?p... v?i quy mô s? d?ng t? vài ch?c t?i vài tr?m máy vi tính... ?ây là nh?ng t? ch?c có kh? n?ng v? m?t tài chính, do v?y, vi?c ?ng d?ng Trung Hieu Auto-Update for Bkav ?? c?p nh?t mi?n phí Bkav là ?i?u c?n ???c xem xét...
N?u c? quan hay doanh nghi?p nào mu?n s? d?ng Trung Hieu Auto-Update for Bkav có h? tr? proxy, thì xin liên h? v?i tôi qua email: [You must be registered and logged in to see this link.] ?? có trao ??i riêng.
Phiên b?n hi?n nay c?a Trung Hieu Auto-Update for Bkav là mi?n phí, và h??ng t?i ??i t??ng là nh?ng ng??i dùng cá nhân hay h? gia ?ình, v?i m?c ?ích phi l?i nhu?n.

H?i: Tôi bi?t Trung Hieu Auto-Update for Bkav là ph?n m?m mi?n phí, tuy nhiên tôi v?n mu?n ?óng góp 1 kho?n phí ?? ?ng h? và ??ng viên tác gi?. V?y tôi s? làm nh? th? nào?
Tr? l?i:
Trung Hieu Auto-Update for Bkav ???c cung c?p mi?n phí cho ng??i dùng, tuy nhiên ?? ph?n m?m này t?p trung nh?ng tính n?ng h?u ích nh?t có th?, tôi c?ng ph?i ??u t? 1 kho?ng th?i gian và công s?c vào nó, v?i tinh th?n làm vi?c nghiêm túc và trách nhi?m... Do ?ó, tôi hoàn toàn hoan nghênh m?i s? ?ng h?, ??ng viên b?ng tinh th?n hay v?t ch?t (t? nguy?n) t? phía nh?ng ng??i s? d?ng! Bên c?nh ?ó, nh?ng ng??i dùng ?ng h? tích c?c s? ???c 1 s? ?u tiên ??c bi?t, nh? ???c thông báo s?m nh?t v? s? ra ??i c?a phiên b?n m?i, ???c dùng thêm 1 s? tính n?ng m? r?ng c?a ph?n m?m này...
B?n có th? liên h? t?i email c?a tác gi? ?? có hình th?c ?ng h? c? th?:
[You must be registered and logged in to see this link.]

Trung Hieu Auto-Update for Bkav hoan nghênh t?t c? nh?ng giá tr? ?ng h? và ??ng viên t? các b?n ?? có th? t?p trung phát tri?n ngày càng hoàn thi?n h?n!

Những gì tốt nhất chỉ có tại Se 2NT:

-------------------------------------------------------------------------------
LÆ°u ý các bạn tham gia: Chỉ các Link có sá»± đảm bảo của Se S2T má»›i có sá»± há»— trợ từ BQT khi phần mềm có sá»± cố. Hiện nay thì chỉ má»™️t số ít phần mềm ở Se S2T được mang tem này Ä‘a số các link sá»­ dụng link tại site chủ bài do vậy việc há»— trợ này chỉ áp dụng cho thành viên có từ 10 bài viết trở lên áp dụng cho mọi phần mềm.

[You must be registered and logged in to see this link.]
.


[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
Admin
Chủ Tịch Se S2T
Chủ Tịch Se S2T

Nam Con Giáp : Scorpio
Tuổi giáp Trung Hoa : Horse
Tổng số bài gửi : 1481
Điểm Se S2T : 88055
Sinh Nhật : 03/11/1990
Tham gia ngày : 27/08/2009
Tuổi : 28
Đến từ : Đồng Há»›i City
Sở thích : Máy tính, Soft, AV....
Tính hài hước : Bình thường

Huy chương
Sức mạnh:
100/100  (100/100)
Điểm SeS2T:
50/50  (50/50)

Về Đầu Trang Go down

- Similar topics
» 0936175427=>Sửa máy lạnh Sanyo tại HCM,Trung tâm bảo hành máy lạnh Sanyo tại TPHCM,*))((Dịch vụ sửa chữa máy lạnh chuyên nghiệp tại HCM,Sửa máy lạnh Sanyo tại HCM,Sửa máy lạnh Sanyo tại HCM,Sửa máy lạ
» @0986253639@>Trung Tâm bảo hành tivi Toshiba tại TPHCM,chuyên sửa tivi không lên nguồn, chập chờn, hình ảnh bị co,Thế Vinh>08 6275
» ~0986253639-0862770688 Trung tâm bảo hành máy lạnh Trane tại TP HCM,Phục vụ cả ngày lễ và chủ nhật,Cung cấp block máy lạnh Trane t
» @* 62757639-0986253639 *@Trung tâm bảo hành máy lạnh Midea tại TPHCM, bảo hành tận nhà và cơ quan trên địa bàn TPHCM. Sửa chữa máy
» 0936175427\\Sửa lò viba quận gò vấp,THẾ VINH-0862786708,Trung tâm bảo hành lò viba quận gò vấp,Sửa lò viba quận gò vấp,Sửa lò viba
Share this post on: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết